Birleşme ve Devralmalar
Birleşme ve Devralmalar

Ketenci Hukuk Bürosu, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin dâhil olduğu birleşme ve devralma süreç ve işlemlerinin her aşamasında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ekibimiz, birleşme ve devralmalarda, alıcı, satıcı, hedef şirket ve proje finansörü konumundaki müvekkillerine, hukuki durum ve risk tespiti (Due Diligence), birleşme sözleşmeleri, ortak girişim (Joint Venture) sözleşmeleri, konsorsiyum sözleşmeleri, pay devri sözleşmeleri, pay rehni sözleşmeleri, oy sözleşmeleri, hakimiyet ve pay sahipleri sözleşmelerinin hazırlanması, tadil edilmesi, analiz ve müzakere edilmesi, bu süreçte gerekli olan tüm izin ve ruhsatların alınması konularında destek vermektedir. Ketenci Hukuk Bürosu, deneyimli kadrosuyla birleşme ve devralma işlemlerinin tamamlanmasının akabinde, şirket uygulamalarının yürürlükteki mevzuata uyum sağlaması amacıyla, şirket içi kurumsal yönetim kuralları ve bu doğrultuda iç tüzüklerin oluşturulması alanlarında da hizmet vermektedir.

Büromuz, şirket yapılandırmalarına ilişkin bölünme ve tür değiştirme konularında da hazırlık aşaması, başvuru aşaması ve uygulama aşamasında her türlü danışmanlık hizmetini vermektedir. Ayrıca Rekabet Hukuku ile ilgili olarak, yatay ve dikey anlaşmalar, lisans anlaşmaları, birleşme ve devralmalar ile ortak girişimlerin bildirimi konularında hizmet verilmekle birlikte, menfi tespit ve muafiyet işlemleri, tekelleşmeler ve rekabeti kısıtlayıcı uygulamalarda Rekabet Kurumu nezdinde başvurular gerçekleştirilmektedir.
ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ve DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ HUKUKU

Ketenci Hukuk Bürosu, Türk mevzuatı ile Avrupa Birliği mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarını yakından takip etmekte, AB tüzükleri, direktifleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ile AB Konseyi ve AB Komisyonu tarafından verilen tavsiye ve görüşler hakkında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Büromuz Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları çerçevesinde anti-damping, devlet yardımları, standardizasyon, uluslararası ticaret, fikri mülkiyet hakkında gelişmeleri de yakından takip etmekte ve bu alanda danışmanlık hizmetleri vermektedir.