İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku

Ketenci Hukuk Bürosu bireysel veya kurumsal müvekkillerinin her türlü icra takip işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca aleyhe başlatılan icra takiplerinden doğan menfi tespit ve istirdat davaları ile takibe yapılan itirazın kaldırılması ve iptali davalarında müvekkillerini temsil etmektedir. Haciz ve rehin başta olmak üzere alacağın tahsili işlemleri, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip, satış, açık attırma, ihalenin feshi ve ödeme sözleşmelerinin hazırlanması sunulan hizmetlerden bazılarıdır. 

Bunların yanı sıra Büromuz, şirket borçları bakımından şirketin finansman anlayışı ve işletme yapısının düzenlenmesi hususunda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte olup, iflas hukuku işlemlerinde borca batık durumda olan müvekkil şirketin iyileştirme projelerini hazırlamakta ve iflas erteleme davalarında şirketleri temsil etmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ve DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ HUKUKU

Ketenci Hukuk Bürosu, Türk mevzuatı ile Avrupa Birliği mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarını yakından takip etmekte, AB tüzükleri, direktifleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ile AB Konseyi ve AB Komisyonu tarafından verilen tavsiye ve görüşler hakkında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Büromuz Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları çerçevesinde anti-damping, devlet yardımları, standardizasyon, uluslararası ticaret, fikri mülkiyet hakkında gelişmeleri de yakından takip etmekte ve bu alanda danışmanlık hizmetleri vermektedir.